Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЗӨВЛӨМЖ

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХЭЭС

Анхан шатны шүүх хэрэг, маргааныг хамтран шийдвэрлэхдээ иргэдийн төлөөлөгчийг оролцуулах, Хариуцагчийг оршин суугаа хаяг тодорхойгүй, Хариуцагчийг эрэн сурвалжлуулах болон Шүүхийн шийдвэр хүчинтэй болох, хүчин төгөлдөр болох талаар зөвлөмж гаргасан байна.

Дэлгэрэнгүйг http://legalinfo.mn/law/details/12296?lawid=12296


2016.12.16