Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Мэргэшсэн Хуульч

Бид хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй холбоотой дараах үйлчилгээг үзүүлж байна.

 • Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ шинэчлэх, дахин авах
 • Дүрэм, гэрээ өөрчлөх
 • Үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөх
 • Үйл ажиллагааны хугацаа өөрчлөх
 • Хаяг өөрчлөх
 • Гүйцэтгэх удирдлага өөрчлөх
 • Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө өөрчлөх
 • Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч өөрчлөх болон хувьцаа эзэмшигчийн хувь өөрчлөх
 • Нэр өөрчлөх
 • Салбар байгуулах
 • Шашны байгууллага шинээр бүртгүүлэх
 • Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл шинээр бүртгүүлэх
 • Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар шинээр бүртгүүлэх
 • Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага шинээр бүртгүүлэх
 • Нөхөрлөл шинээр бүртгүүлэх
 • Хоршоо шинээр бүртгүүлэх
 • Сан шинээр бүртгүүлэх
 • Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани шинээр бүртгүүлэх
 • Төрийн бус байгууллага шинээр бүртгүүлэх

ТУРШЛАГА

 • Уул уухайн салбарт орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд байгуулах, хамтын ажиллагааны гэрээг хөгжүүлэх ажил (2019);
 • Улаанбаатар Зочид Буудал нээлттэй хувьцаат компанийг хаалттай ХХК болгох, өөрчлөн байгуулагдах ажиллагаа (2015),
 • 850 гаруй хувьцаа эзэмшигчтэй "Хөрөнгө оруулагч үндэстэн хаалттай" ХК-ийг үүсгэн байгуулах ажилд зөвлөж ажилласан (2016);
 • Ernst and Young Mongolia Audit LLC-д хувьцаа эзэмшлийн бүтцийн өөрчлөлтийн ажлуудыг тус тус хийж гүйцэтгэсэн.
 • Техник технологийн политехник коллеж, Техник технологийн ахлах сургуулийг бүртгүүлэх ажиллагаа (2015)