Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Мэргэшсэн Хуульч

Бид:

  • Концессийн уралдаант шалгаруулалтад оролцоход мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, гэрээ байгуулах, хянах 
  • Тендер шалгаруулалтанд оролцох, баримт материал бүрдүүлэх
  • Концесс болон тендер шалгаруулалт зохион байгуулах
  • Төслийн санхүүжүүлэгчид зориулж хууль зүйн дүгнэлт гаргах
  • Бүх төрлийн тусгай зөвшөөрөл авах, хугацаа сунгах зэрэг аливаа бизнест төртэй харилцахад шаардлагатай мэргэжлийн зөвлөгөө үзүүлдэг.

ТУРШЛАГА

  • Хатуу хучилттай авто зам болон цахилгааны станц барих дэд бүтцийн концессийн төслүүдэд олон улсын санхүүжүүлэгч, даатгалын компаниудад зөвлөх (2016-2017);
  • Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас зарласан Зорчигч мэдээллийн систем нэвтрүүлэх ажлын тендерт оролцогч БНХАУ-ын компанид хууль зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлсэн. (2019)