Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ, ЧӨЛӨӨЛӨЛТ ЭДЛҮҮЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАВ

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 23-р зүйлд албан татвар төлөгчид эдлүүлэх хөнгөлөлтүүдийг тодорхойлж заасан. 

Улмаар Татварын Ерөнхий Газрын Даргын 2019 оны 12-р сарын 30-ны өдрийн А/261 тоот Тушаалаар “Хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэх журам”-ыг баталсан байна. 

Журамд албан татвараас орлого чөлөөлөх, албан татварын хөнгөлөлт эдлүүлэх, татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийг тайлагнах, холбогдох баримт бүрдүүлэх зэрэг асуудлыг нарийвчлан зохицуулжээ.

Журамтай энд дарж танилцана уу

2020.02.04