Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Тусгай зөвшөөрөлд хууль зүйн дүн шинжилгээ хийх ажиллагаа (2015)

Тэвшийн Говь цахилгаан станцын төсөлтэй холбогдуулан ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээд болон эрчим хүчний барилга байгууламж барих тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд хууль зүйн дүн шинжилгээ хийсэн. (2015)

2016.09.20