Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Татварын үр дагаварын талаар хууль зүйн дүгнэлт боловсруулсан (2018)

“У” ХНН болон ОХУ-ын “Э” ХК нарын хооронд байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, компани эсхүл төлөөний газар байгуулах, эсхүл гэрээний үүргийг гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх асуудал, эдгээр байгууллагыг бүртгүүлэх журам, холбогдох татварын үр дагаварын талаар хууль зүйн дүгнэлт боловсруулсан (2018);

2019.07.17