Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Татварын хуулиар эрх зүйн зөвлөгөө өгөх ажиллагаа (2016-2017)

Мастер Групп ХХК-ийн гүйцэтгэж байгаа барилгын төслүүдэд татварын хууль тогтоомжийн хэрэглээний талаар хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна. (2016-2017)

2019.07.17