Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Захиргааны актуудыг хүчингүй болгож шийдвэрлүүлсэн (2014-2015)

“И” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй Аж үйлдвэрийн яам, Боловсрол соёл шинжлэх ухааны яаманд холбогдох захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд нэхэмжлэгчийг төлөөлөн оролцож, хариуцагч нарын гаргасан захиргааны актуудыг хүчингүй болгож шийдвэрлүүлсэн (2014-2015);

2019.07.17