Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Боловсрол сургалтын байгууллагуудад зөвлөх, бүртгүүлэх ажиллагаа (2015-2019)

Техник технологийн дээд сургууль, Монгол Германы хамтарсан 38-р сургууль, Интернэшнл скүүл, Монгени цогцолбор сургууль зэрэг боловсрол сургалтын байгууллагуудад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж ажилласан.

2016.09.20