Үйлчилгээний товч танилцуулга

Бид:

Иргэн, эрүү, захиргаа болон арбитрын хэрэг маргаантай холбогдуулан

  • Үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр эвлэрүүлэн зуучлах,
  • Нэхэмжлэл, хүсэлт, гомдол болон хариу тайлбар боловсруулах,
  • Нотлох баримт цуглуулах, бүрдүүлэх,
  • Шүүх болон арбитрын ажиллагаанд өмгөөлөгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцох,
  • Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх ажиллагаанд үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх зэрэг үйлчилгээг үзүүлж байна.

Шинээр авах үйлчилгээтэй холбоотой аливаа асуудлаар багийн ахлагч Ахлах хуульч Э.Билэгсайхантай bilegsaikhan@elclawoffice.mn хаягаар, 88118190 дугаараар холбогдох боломжтой.