Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Мэргэшсэн Хуульч

Бид Монгол Улсын хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулахад чиглэсэн олон тооны хуулийн төсөл боловсруулахад хамтран ажилласан ба тухайлбал

- Санхүүгийн түрээсийн тухай

- Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны эрх зүйн байдлын тухай

- Харилцаа холбооны тухай

- Мөнгө угаах, тероризмтай тэмцэх тухай

- Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай

- Газар чөлөөлөх нүүлгэн шилжүүлэх тухай

- Шүүхийн шинэчлэлийн багц хуулиуд

- Ашигт малтмалын тухай

- Усны тухай

- Газрын хэвлийн тухай

- Хөрөнгө оруулалтын тухай

- Үндэсний баяр наадмын тухай зэрэг хуулийн төсөл боловсруулахад оролцсон болно.