Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Мэргэшсэн Хуульч

Бид:

- Хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээний гол нөхцөлийг тохиролцох хэлэлцээр зохион байгуулах, оролцох

- Өөрчлөн байгуулах компанийн бүтцийн өөрчлөлтийн төлөвлөгөө гаргах,

- Хувьцаа эзэмшигчийн болон хөрөнгө оруулалтын гэрээ, дүрмийн төсөл боловсруулах,

- Удирдлага, зохион байгуулалтын бүтцийг тодорхойлох

- Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулах, шаардлагатай баримт бичгийг боловсруулах,

- Улсын бүртгэлд өөрчлөлтийг бүртгүүлэх зэрэг ажилд зөвөлгөө, мэргэжлийн туслалцаа үзүүлнэ.

    Ингэхдээ бид үйлчлүүлэгчийн эзэмших хувьцаатай холбогдуулан түүний эрх ашгийг хамгаалан, хөрөнгө оруулалтын санхүү, нягтлан бодох бүртгэлд зөвлөх, татварын үр дагаврыг тооцон зохистой бүтцийг тодорхойлоход байнга анхааран ажилладаг.

    ТУРШЛАГА

    • Ард санхүүгийн Нэгдэл ХК Жинс Увс ХК-тай урвуу хамаарлаар нэгдэх замаар нээлттэй хувьцаат компани болох ажиллагаанд Хууль зүйн дүгнэлт гаргах, нийцлийн ажил хийсэн. (2018);
    • Энержи Ресурс ХХК болон түүний охин компаниудыг нэгтгэх ажлыг хариуцан ажилласан.
    • Эм Эс Эм ХХК-ийн тусгаарлалттай холбогдуулан хууль зүйн дүн шинжилгээ (2014)