Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Мэргэшсэн Хуульч

Бид:

- Компанийн хөрөнгө оруулагч гадаадын иргэн, түүнчлэн гадаадаас ажиллах хүч урьж ажиллуулах талаар зөвлөгөө өгөх, 

- Виз, оршин суух зөвшөөрөл авах

- Виз, оршин суух зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах асуудлаар зөвлөгөө өгөх, үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна.

ТУРШЛАГА

  • Монгол улсын хүүхдийг АНУ-ын иргэнд үрчлүүлэх, өмнө хийгдсэн дотоодын үрчлэлтийг Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн үрчлэлт болгон залруулж, хууль ёсны болгосон. (2015-2016);