Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

ЭМ СИ ЭС ГРУПП

M-Си-Эс Группын охин компаниудад дэд бүтэц, худалдаа, мэдээлэл технологи, барилга, хөрөнгө оруулалтын асуудлаар хууль зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлэн хамтарч ажилласаар ирсэн. Тухайлбал, M-Си-Эс Интернэйшнл болон бусад туслан гүйцэтгэх компанийн консорциум Монгол улсын Засгийн газартай 110 км өндөр хүчдэлийн шугамын ажлыг Барих-Өмчлөх-Шилжүүлэх концессын нөхцлөөр нийлүүлэхэд эрх зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан.

3 жил, 4 сар өмнө