Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Т.Хурцбаатар

Хуульч

 • (976)-88004275
 • khurtsbaatar@elclawoffice.mn

2013 оноос хойш хуульч мэргэжлээр тасралтгүй ажиллаж байгаа бөгөөд иргэний, эрүүгийн, захиргааны хэргийн шүүхийн болон арбитрын хэрэг маргаанд болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд үйлчлүүлэгчийг төлөөлж, түүний эрх ашгийг нь өмгөөлөх, мөн хуулийн этгээд байгуулах, бүртгүүлэх, компанийн өдөр тутмын асуудлаар мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, түүнчлэн аливаа асуудлаар хууль зүйн дүгнэлт боловсруулах туршлагатай. Үүнээс гадна, монгол, орос, герман хэл дээр хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх, гэрээ хэлцэл, бичиг баримт боловсруулж орчуулах чадвартай.

Гүйцэтгэсэн ажлуудаас дурьдвал:

 • ХБНГУ-ын иргэн К.Б-ын хүсэлтээр түүний Монгол Улсад хийсэн хөрөнгө оруулалт, хувьцаа эзэмшлийн бүтэц, бүртгэгдсэн хөрөнгө, өр зээл, татвар төлөлтийн талаар мэдээлэл цуглуулан хууль зүйн дүгнэлт бэлтгэсэн бөгөөд цаашид эрүүгийн хэрэг шалгах явцад авах арга хэмжээний талаар зөвлөмж хүргүүлсэн (2014);
 • Захиргааны ерөнхий хуулийн төслийн хэлэлцүүлэгт оролцож, захиргааны актын ойлголт болон захиргааны процесстой холбоотой нэмэлт өөрчлөлтийг санал болгож гаргасан (2014);
 • “И” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй Аж үйлдвэрийн яам, Боловсрол соёл шинжлэх ухааны яаманд холбогдох захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд нэхэмжлэгчийг төлөөлөн оролцож, хариуцагч нарын гаргасан захиргааны актуудыг хүчингүй болгож шийдвэрлүүлсэн (2014-2015);
 • Беларусь Улсын “Т” ХХК нэхэмжлэлтэй “Г” ХХК-д холбогдох иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд нэхэмжлэгчийг төлөөлөн оролцож, хариуцагчаас нэхэмжилж байсан төлбөрийг гаргуулсан билээ (2015);
 • “С” ХХК-тай байгуулсан байнгын хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээний үндсэн дээр үйлчлүүлэгчид өдөр тутмын төрөл бүрийн эрх зүйн (компанийн, хөдөлмөрийн, оюуны өмчийн гэх мэт) асуудлаар  хууль зүйн зөвлөгөө өгч үйлчилгээ үзүүлж байсан (2015-2016);
 • ХБНГУ-ын иргэн Э.Ф-ны палеонтологийн олдворыг улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлсэн үйлдэлд эрүүгийн хэрэг шалгах ажиллагаанд герман хэлний хэлмэрчээр оролцсон (2016);
 • ОХУ-ын “Р” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй “М” ХХК-д холбогдох арбитрын маргаанд нэхэмжлэгчийг төлөөлөн оролцож, талууд эвлэрснээр арбитрын ажиллагаа дуусгавар болсон (2018);
 • “У” ХНН болон ОХУ-ын “Э” ХК нарын хооронд байгуулсан гэрээний  хэрэгжилт, компани эсхүл төлөөний газар байгуулах, эсхүл гэрээний үүргийг гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх асуудал, эдгээр байгууллагыг бүртгүүлэх журам, холбогдох татварын үр дагаварын талаар хууль зүйн дүгнэлт боловсруулсан (2018);
 • "Э" ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй ОХУ-ын “Ц” ХК-д холбогдох арбитрын хэрэгтэй холбоотойгоор нэхэмжлэгчийг Москва хот дахь арбитрын шүүхэд  төлөөлж байгаа оросын хуульч нарын үйл ажиллагааг дэмжиж, хууль зүйн зөвлөмж, санал хүргүүлсэн (2018-2019).