Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Концессын гэрээтэй холбогдох ажиллагаа (2016-2018 он хүртэл)

Өмнийн говьд нийт 110км өндөр хүчдэлийн дамжуулах шугам барих 110 сая ам.долларын үнийн дүн бүхий концессын гэрээг байгууллахад зөвлөж, улмаар уг гэрээний дагуу үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг амжилттай хамгаалж 53 тэрбум төгрөгний төлбөрийг шүүхээр нэхэмжилж хариуцагчаас гаргуулсан.

2019.07.17