Бльюмон Групптэй хөрөнгө оруулалт, тодорхой төсөл хэрэгжүүлэх асуудлаар хууль, эрх зүйн үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна.

2 жил өмнө