Бльюмон Групптэй хөрөнгө оруулалт, тодорхой төсөл хэрэгжүүлэх асуудлаар хууль, эрх зүйн үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна.

1 жил, 8 сар өмнө