Алсын хараа:

Дэлхийн хэмжээний Монгол хуульчид

Эрхэм зорилго:

Найдвартай хамтын ажиллагааны хүрээнд үйлчлүүлэгч бүрийнхээ эрх ашгийг хамгаалах хууль зүйн цогц үйлчилгээг бизнесийн ёс зүйтэйгээр хүргэж, нийгэмд шударга ёсыг тогтооход хувь нэмрээ оруулахад оршино.

Бид:

 • 17 жилийн туршлага,
 • Хуульч, эрх зүйчдээс бүрдсэн 40 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Үүнээс:
  • Шүүхэд төлөөлөх эрхтэй 10 өмгөөлөгч,
  • Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод зөвлөгөө өгөх зөвшөөрөлтэй 3 хуульч,
  • Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч 3 хуульч,
  • Татварын итгэмжлэгдсэн болон мэргэшсэн нягтлан бодогч 3 зөвлөх,
  • Эвлэрүүлэн зуучлах эрхтэй 1 хуульчтай.
 • Монгол, Англи, Орос, Герман болон Хятад хэлээр мэргэжлийн түвшний үйлчилгээ.
 • Хууль зүйн мэргэжлийн баталгаат орчуулгын үйлчилгээ.
 • 100% дотоодын хөрөнгө оруулалттай хуулийн фирм.