Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

А.Мандуул

Дадлагажигч

  • 98322555
  • manduul.a@elclawoffice.mn

А.Мандуул нь Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн Олон улсын эрх зүйн ангийн 5 түвшний оюутан бөгөөд тэрээр олон улсын нийтийн болон хувийн эрх зүйг түлхүү судлахаас гадна Олон улсын Арбитр, Олон улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүй болон Олон улсын худалдааны эрх зүйг сонирхон судалж байна.